Primární matematické vzdělávání v souvislostech

PROGRAM KONFERENCE

Středa 20. 4. 2016

Prostory Výzkumně vzdělávacího centra Pedagogické fakulty

11:00 – 13:00
Příjezd účastníků, registrace

13:00 – 13:30
Zahájení konference - konferenční sál
vystoupení děkana PdF UP doc. ing. Čestmíra Serafína, Dr., Ing-Paed.IGIP
vystoupení předsedy Pobočného spolku JČMF Olomouc prof. RNDr. Josefa Molnára, CSc.
vystoupení předsedy programového výboru doc. PhDr. Bohumila Nováka, CSc.
vystoupení vedoucí Katedry primární a preprimární pedagogiky doc.PhDr. Evy Šmelové, Ph.D.


13:30 – 15:00
Společné jednání v plénu - konferenční sál
jednání řídí T. Zdráhal

Ewa Swoboda
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, PL
Mathematical generalization at early educational stage

Iveta Scholtzová
Prešovská univerzita, Prešov, SK
Primárne matematické vzdelávanie v medzinárodnom kontexte - podnety pre skvalitnenie výučby

15:00 – 15:30
přestávka, káva
organizační pokyny a informace k programu

15:30 – 17:00
Společné jednání v plénu - konferenční sál

Libuše Samková
Jihočeská univerzita, České Budějovice, CZ
Badatelsky orientované vyučování matematice v přípravě budoucích prvostupňových učitelů

Timo Tossavainen
University of Eastern Finland, Savonlinna, FI
Measuring concept definitions and images of mathematical concepts


Čtvrtek 21. 4. 2016


Pracovní program v paralelních sekcích A, B

8:30 – 10:30
Sekce A - učebna N 24
jednání řídí S. Čeretková

Marie Tichá, Libuše Samková (Praha, České Budějovice, CZ)
Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů
Filip Roubíček (Praha, CZ)
Badatelské aktivity s geometrickým obsahem v přípravě studentů učitelství
Eduard Fuchs, Eva Zelendová (Brno, Praha, CZ)
Metodické komentáře ke standardům pro základní vzdělávání – matematika
Eduard Fuchs, Eva Zelendová (Brno, Praha, CZ)
Slovní úlohy inspirované texty v médiích
Eva Nováková (Brno, CZ)
Oči do vesmíru
Mohamed Nouh, Nermeen El-Defrawi (Alexandria, EGY)
Interdisciplinarity as an inquiry: creating new spaces for mathematics across science in primary schools

8:30 – 10:30
Sekce B - učebna N 25
jednání řídí A. Prídavková

Ingrid Alföldyová, Viera Ringlerová (Bratislava, SK)
Matematická gramotnosť v rámci testovania 5
Růžena Blažková, Milena Vaňurová (Brno, CZ)
Matematická gramotnost jako nezbytný předpoklad gramotnosti finanční 
Lubica Gerová, Katarína Sebínová (Banská Bystrica, SK)
E-kurz matematická gramotnosť i v matematickej príprave budúcich učiteľov
Pavol Hanzel (Banská Bystrica, SK)
E-lekcia v LMS Moodle - teória  grafov
Marek Mokriš, Iveta Scholtzová (Prešov, SK)
Moderné technológie a prístupy v pregraduálnej matematickej príprave učiteľov pre primárne vzdelávanie
Milan Pokorný (Trnava, SK)
Interaktívne aplikácie na nácvik algoritmov sčítania a odčítania

10:30 – 11:00
přestávka, káva - učebna P25

11:00 – 13:00
Sekce A - učebna N 24
jednání řídí R. Zemanová

Alena Prídavková, Edita Šimčíková (Prešov, SK)
Edukácia matematiky v slovenskom a cudzom jazyku aplikáciou hudobných komunikačných prostriedkov
Jana Kojnoková (Prešov, SK)
Rozvíjanie predstáv o matematických pojmoch prostredníctvom cudzieho jazyka v materskej škole
Šárka Pěchoučková, Martina Kašparová, Lukáš Honzík (Plzeň, CZ)
Interdiciplinární vztahy v činnostech v mateřské škole
Michaela Kaslová (Praha, CZ)
Orientace v čase
Ewa Swoboda, Izabela Koba (Rzeszów, Jaroslaw, PL)
Tessellation – an easy task?
Soňa Čeretková, Ivana Boboňová, Dagmar Markechová, Anna Tirpáková (Nitra, SK)
Hodnotenie kompetencií učiteľa

11:00 – 13:00
Sekce B - učebna N 25
jednání řídí P. Hanzel

Jana Příhonská (Liberec)
Domino jako didaktická pomůcka k rozvoji logicko-kombinačního myšlení žáka
Renata Reclik (Opole, PL)
Kształtowanie intuicji matematycznych w trakcie pozaszkolnej aktywności dziecka
Helena Siwek (Katowice, PL)
Etapy rozwiązywania zadań tekstowych G. Polyi – zastosowani w podręcznikach dla klas I-III
Katarína Žilková (Ružomberok, SK)
Preferencia modelov a ne-modelov trojuholníkov žiakmi primárneho vzdelávania
Janka Kopáčová, Katarína Žilková ((Ružomberok, SK)
Žiacke predstavy o štvorcoch
Zbigniew Nowak (Bielsko-Biała, PL)
Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursie „Kangur  matematyczny“

13:15 - 14:00
oběd

14:30 - 17:00
exkurze do Pevnosti poznání - společný odchod od menzy UP v 14:05

Individuální program účastníků (Flora Olomouc 2016)

19:00 – 22:00
Společenský večer v prostorách koleje UP Šmeralova


Pátek 22. 4. 2016


9:00 – 11:20
Sekce A - učebna N 24
jednání řídí J. Hodaňová

Renata Zemanová (Ostrava, CZ)
Predikce žákovských řešení pro rozvoj didaktické empatie
Miroslava Brožová (Praha, CZ)
Učebnice pro individualizovanou a diferencovanou práci v elementární matematice
Nikola Brtvová (Olomouc, CZ)
Gradované učební úlohy z pohledu učitelů a studentů učitelství matematiky
Renáta Iždinská (Prešov, SK)
Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov v matematike –  komparácia Slovenska a Nemecka v kontexte štúdie TIMSS
Mária Beniačiková (Banská Bystrica, SK)
Skúsenosti z implementácie elektronických edukačných testov z matematiky v príprave budúcich učiteľov
Tang Qianjun (Leshan city, CHN)
The application of ICT in primary mathematics edcuation example of geometer's sketchborad
Jan Wossala, Lenka Janská (Olomouc, CZ)
Využití ICT ve výuce matematiky v primárním vzdělávání

9:00 – 11:20
Sekce B - učebna N 25
jednání řídí D. Nocar

Jaroslav Perný (Liberec, CZ)
Situačně orientované slovní úlohy
Eva Krejčová (Hradec Králové, CZ)
Zvyšování kultury numerické gramotnosti (nejen) prostřednictvím didaktických her
Blanka Tomková (Prešov, SK)
Metódy riešenia rovníc v primárnej edukácii
Edyta Groch (Jaroslaw, PL)
Dzieci siedmioletnie a geometria przestrzenna
Anna Vašutová (Prešov, SK)
Symetria v primárnom matematickom vzdelávaní
Žaneta Kaciuba-Pacek (Jaroslaw, PL)
The calculator as a tool to support the teaching of mathematics at the lower education levels
Radka Dofková (Olomouc, CZ)
Studie teds-m  jako inspirace pro přípravu budoucích učitelů matematiky primární školy

11:20 – 11:40
přestávka, káva

učebna N 24

11:40 – 12:00
společná diskuse, závěr konference


Informace pro účastníky

Rozsah vystoupení (včetně diskuse):
• hlavní referáty - 45 min. (včetně diskuse)
• příspěvky v sekcích - 20 min. (včetně diskuse)

Příspěvky budou prezentovány v jednom z jednacích jazyků konference: angličtině, slovenštině, polštině a češtině, bez tlumočení.
Ve všech jednacích místnostech jsou k dispozici počítač s dataprojektorem a s připojením na internet, mikrofon, tabule, interaktivní tabule.